Privacyreglement

Gepubliceerd op 02-Aug-2021 10:06:39

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, waarom wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, gebruiken, beschermen en verstrekken.
De privacyverklaring is van toepassing op de website Focus Hulpverlening en de diensten via de website.

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft aan hoe met jouw persoonsgegevens omgegaan moet worden.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens
Met het begrip 'persoonsgegevens' wordt alle informatie over een persoon bedoeld waarmee diegene geïdentificeerd kan worden. Hieronder valt geen informatie waarmee jouw identiteit niet gemakkelijk kan worden achterhaald. Dat zijn anonieme gegevens. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.
 
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgenden doeleinden: 

 • Voor het aanmelden van een cliënt om een zorg- en dienstverleningsovereenkomst te sluiten
 • Voor het geven van toegang aan een cliënt tot het cliëntenportaal
 • Voor het geven van antwoorden op uw vragen
 • Voor het indienen van een klacht
 • Om de website veilig en bereikbaar te houden en beter af te stemmen op de wensen van de websitebezoeker

Waarom mogen wij persoonsgegevens van jou verwerken?
Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de Relevante Wetgeving dat toestaat.
Sommige persoonsgegevens van jou mogen we verwerken, omdat we toestemming van jou hebben gekregen. Je mag jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Andere persoonsgegevens mogen we van jou verwerken omdat dit nodig is om een overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Verder kunnen we persoonsgegevens van jou gebruiken wanneer dat voor Focus Hulpverlening noodzakelijk is op basis van de wet of op basis van een gerechtvaardigd belang en de gevolgen van het gebruiken van deze persoonsgegevens voor jouw privacy beperkt zijn.

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming heb je nodig wanneer jouw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling
Als je onder curatele bent gesteld of voor jou een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient jouw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming heb je nodig wanneer jouw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Cliënt, ouder/verzorger, professional/verwijzer en andere geïnteresseerde(n)

Om gebruik te maken van onze website en de diensten via de website hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig. Wanneer je je aanmeldt als cliënt bij Focus Hulpverlening via de website, dan gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van jou: 

 • Je naam
 • Je woonadres
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Reden van aanmelding of contact
 • Functie (van professional/verwijzer), indien aan de orde.

Deze persoonsgegevens verzamelen wij omdat dit nodig is om de aanmelding te verwerken en daar gevolg aan te geven.   

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens

We zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming ter beschikking stellen aan derden. En we stellen alles in het werk om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Informatie die je via deze website aan ons toevertrouwt, wordt enkel en alleen gebruikt om je aan de door jou gevraagde informatie en diensten te kunnen helpen.

Bij het delen van gegevens wordt jou daartoe altijd om toestemming gevraagd. 

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, wordt de handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling of de website https://kiezen-en-delen.nl/ geraadpleegd.

Websitebezoeker

We verzamelen geen persoonsgegevens van jou via deze website. 

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Focus Hulpverlening heeft daarvoor een procedure ingericht. Wanneer per ongeluk toch anderen toegang hebben gekregen tot jouw persoonsgegevens, dan zullen wij contact met jou opnemen wanneer dat op grond van de Relevante Wetgeving verplicht is. Verder hebben alleen personen toegang tot jouw persoonsgegevens die deze informatie ook nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren.

Mocht er toch sprake zijn van en data lek dan volgen wij de procedure van het meldloket Autoriteit Persoonsgegevens. 

Als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kun je ook een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doelen die wij eerder omschreven. Als er een wettelijke bewaartermijn is, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens overeenkomstig de wet. Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van de doelen of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Onze website wordt gehost door Albert Klein Boonschate van https://beeterr.nl/. Deze partij gaat zorgvuldig om met de gegevens van de website bezoekers en informatie die via deze website gedeeld wordt. 

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites en applicaties staan. Wanneer je op deze link klikt, dan kunnen andere partijen persoonsgegevens van jou verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw browser opslaan. Hiermee worden instellingen opgeslagen en daarmee kunnen cookies zorgen voor een juiste werking van een website. Tevens worden cookies gebruikt voor marketing doeleinden in het breedste zin van het woord. Focus Hulpverlening maakt hier geen gebruik van.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Daarom adviseren wij u om de nieuwe privacyverklaring door te nemen. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dan moet u overwegen de website en de diensten via de website niet langer te gebruiken. Focus Hulpverlening gaat ervan uit dat de lezer akkoord is met de gewijzigde verklaring.

Jouw rechten

De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Recht op weigering

Je hebt het recht om te weigeren gegevens aan (een medewerker van) Focus Hulpverlening te verstrekken. In dat geval kan Focus Hulpverlening besluiten om geen uitvoering aan een begeleidingstraject te geven, omdat wij dan onvoldoende in staat zijn de belangen van de cliënt te behartigen en/of een risicotaxatie te doen in het kader van de veiligheid.